شروع از
INR1750.00
ماهانه
Rapid HA Cloud Basic (SAS Drives)
1vCPU
2GB RAM
50GB SAS Drive
1 IP Address
1 virtual Machine
شروع از
INR1900.00
ماهانه
Rapid HA Cloud Basic (SSD Drives)
1vCPU
2GB RAM
50GB SSD Drive
1 IP Address
1 Virtual Machines
شروع از
INR3500.00
ماهانه
Rapid HA Cloud Standard (SAS Drives)
2vCPU
4GB RAM
100GB SAS Drive
2 IP Address
2 Virtual Machines
شروع از
INR3800.00
ماهانه
Rapid HA Cloud Standard (SSD Drives)
2vCPU
4GB RAM
100GB SSD Drive
2 IP Address
2 Virtual Machines
شروع از
INR7000.00
ماهانه
Rapid HA Cloud Advanced (SAS Drives)
4vCPU
8GB RAM
200GB SAS Drive
4 IP Address
4 Virtual Machines
شروع از
INR7600.00
ماهانه
Rapid HA Cloud Advanced (SSD Drives)
4vCPU
8GB RAM
200GB SSD Drive
4 IP Address
4 Virtual Machines