شروع از
INR19995.00
ماهانه
Dual Hexa Intel(R) Xeon(R) CPU X5650
معامله بسته نرم افزاری!
Intel Xeon Dual Octa Core Processors
Intel Xeon Dual Octa Core Processors
شروع از
INR17995.00
ماهانه
Dual Quad Intel(R) Xeon(R) CPU E5570
شروع از
INR15995.00
ماهانه
Dual Quad Intel(R) Xeon(R) CPU E5405
شروع از
INR15995.00
ماهانه
Dual Quad Intel(R) Xeon(R) CPU E5430
شروع از
INR19995.00
ماهانه
Dual Quad Intel(R) Xeon(R) CPU E5620
شروع از
INR19995.00
ماهانه
Dual Quad Intel(R) Xeon(R) CPU X5570
شروع از
INR21995.00
ماهانه
Dual Hexa Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2620
شروع از
INR15995.00
ماهانه
Single Hexa Intel(R) Xeon(R) CPU X5650
شروع از
INR23995.00
ماهانه
Dual Hexa Intel(R) Xeon(R) CPU E5 2620